Geschiedenis van België – Prehistorie

In de geschiedenis, loopt de periode van de prehistorie van het verschijnen van de mens op aarde tot de uitvinding van het schrift. In België gaan de sporen van de eerste mens terug tot 500 000 jaar geleden. Het einde van de prehistorie in België wordt ingezet door de komst van Julius Caesar en zijn Romeinse soldaten: zij brachten immers het schrift mee. En dat was in 57 voor Christus.

Welke mensen betraden het eerst de grond waar nu België ligt? Hoe leefden zij? Welke zeden en gebruiken hadden zij? Al deze vragen zijn tot nu toe door de wetenschap niet ten volle beantwoord, en zij zullen het waarschijnlijk nooit worden. Maar het is zeker, dat niet de Gallen de eerste bewoners van België waren, zoals velen geloven.

De oudste vondsten van door de mens vervaardigde voorwerpen stammen uit het Oud-Paleolithicum. Ze dateren mogelijkerwijze van ongeveer 400.000 jaar geleden. De Belgische geschiedenis begon met de komst van de neanderthaler. Hij was een jager en beschermde zich met dierenhuiden. Het hogere deel van het land was bevolkt vele eeuwen vóór de historische tijden. Belangrijke ontdekkingen van menselijke en dierlijke beenderen, die onder een dikke laag van door het water aangespoeld slijk verborgen lagen, zijn in een zeker aantal spelonken gevonden, namelijk in die van Furfoz, op de Lesse, niet ver van Dinant. Zij hebben doen zien dat de mens op de Belgische bodem de tijdgenoot is geweest van de Olifant, de holenbeer en het rendier, welke reeds vóór het begin van de geschreven geschiedenis sedert eeuwen verdwenen waren.

In deze lang verleden tijd, woonde de mens niet in een huis of hut, maar in een spelonk. Hij bediende zich van bijlen en messen in vuursteen, waarvan er met honderden te zien zijn in het museum te Brussel. Deze eerste tijd van het bestaan van de mens wordt het stenen tijdperk genoemd.

Ongeveer 20 000 jaar geleden verscheen de moderne mens op het Belgisch grondgebied. In de mesolithische periode (vanaf 9 000 v.C.) was hij tegelijk jager en verzamelaar. Hij perfectioneerde zijn gereedschap. Rond 2 600 v.C. (neolithische periode) werd aan landbouw gedaan in de Belgische gebieden. Er was ook mijnbouw (silexmijnen) in Spiennes in de provincie Henegouwen. In die periode werden megalithische monumenten opgetrokken in de provincie Luxemburg.

Hierna is het bronzen tijdperk gevolgd. België belandde vrij laat in de bronstijd (1 600 v.C.).

De ijzertijd startte rond de 8ste eeuw v.C. België werd bewoond door de Kelten toen de Romeinen het gebied veroverden in 57 v.C.

De Romeinen bouwden er forten en onderhielden goede relaties met de mediterrane gebieden. De Romeinen moordden enkele Keltische stammen uit, maar het invoeren van de Pax Romana (Romeinse vrede) was bevorderlijk voor de economie. Naast de nieuw aangelegde wegen ontstonden handelscentra.

Het christendom begon zich langzaamaan te verspreiden in de Lage Landen in de vierde eeuw na Christus. Een eeuw later veroverden de Franken België en veegden de Romeinse beschaving en de eerste steunpunten van het christendom van de kaart.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *